EKD EUROPARLAMENDI VALIMISPLATVORM 2009 Prindi
Kolmapäev, 08 Aprill 2009 15:43

euro

1. EKD on läbi ajaloo olnud euroskeptiline, kuna

1.1.Võimukontsentratsioon Brüsselis kasvab ja üha enam vähendab rahvusriikide suveräänsust.

1.2.Euroopa Liidu (EL) institutsioonidest on Europarlament ainus valitav kogu, teised määratakse. Enamus otsustest tehakse valija tahet arvestamata.

1.3.Eesti iseseisvudes: sõna-, religiooni- ja majandusvabadus oli Eestis paremal järjel, kui EL-is

Tulemus: EKD vastuhääl liitumisele Euroopa Liiduga 2004

2. EKD positsioon 2009 valimistel

2.1.Osaleda valimistel, kuna: Eesti kuulub Euroopa Liitu ja see on täna poliitiliseks reaalsuseks, millega tuleb arvestada, vaatamata sellele, kas see meeldib või ei

2.2.Euroopa Liitu juhitakse föderatsiooni suunas. Kursi muutmiseks on vaja poliitilisi jõudusid, kelle eesmärgiks on olukorda muuta. Survegrupid ei suuda seda teha.

 

2.3.Suurendada rahvusparlamentide mõjuvõimu. Rohkem pädevust rahvusparlamentidele. Eesti huvides on mitte anda rohkem otsustusõigust Eestist ära

2.4.Europarlamendile teistest EL institutsioonidest rohkem mõjuvõimu – ainus rahva mandaadiga Euroopa institutsioon (Euroopa Komisjon on reaalselt sõltumatu EP otsustest)

2.5.Europarlament tugevamaks piiriülestes / rahvusvahelistes küsimustes nagu keskkond, energia ja kliimamuutus, transport, rahvusvaheline kuritegevus, assüülitaotlejad, jne

2.6.Subsidiaarsusprintsiip peab olema reaalselt rakendatud. EL pädevusse tuleb anda ainult otsused, mis vajavad ilmtingimata ühist lahendamist

2.7.Eesti peab säilitama suveräänse otsustusõiguse oma sise- ja välispoliitikas. EL liikmesriigid ei vaja ühist välispoliitikat.

2.8.Pidurdada katsed muuta Euroopa Liit föderatsiooniks. Ühine konstitutsioon, president või välisminister muudaks EL sisuliselt föderatsiooniks. Võimu koondumine Brüsselisse tuleb pidurdada

2.9.Eesti riigil peab olema osustusõigus majandus- ja finantspoliitika üle.

2.10. Lissaboni Lepe on üheks sammuks EL föderatsiooniks muutmise teel. Selles lepingus on ka palju ebaselgust ja vastuolusid. Vastuolus on see ka Eesti põhiseadusega, mis sätestab Eesti seaduste ülimuslikkuse Eestis. Kuna see on Iirimaa poolt ratifitseerimata, tuleks Europarlamendis pakkuda sellesse muudatusettepanekuid.

3. EKD koostöö Euroopa kristlike erakondadega

Euroopa Parlamendi valimised 2009 – EKD töötab platvormi välja koostöös kristlike erakondade ja ECPM-iga.

3.1.ECPM peab oluliseks Euroopa Liidu pädevust ja fookust:

3.1.1. Jätkusuutlikkus (keskkond ja energia)

3.1.2. Õiglane kaubavahetus

3.1.3. Ühisturu muutmine õiglasemaks, muuta põllumajandustoetuste senine jaotamine

3.2.Pagulaste immigratsioon: mitte loobuda Euroopa identiteedist pagulaste kasuks.

3.3.Parandada kvaliteeti ja usaldatavust

3.3.1. Pettused välja tõrjuda. Euroopa Komisjoni otsused läbipaistvamaks

3.3.2. Sotsiaal- ja regionaalfondid ainult vajaduses olevatele inimestele ja regioonidele

3.3.3. Ainult üks kogunemise paik Europarlamendile – Brüssel praeguse kahe asemel, mis tekitab põhjendamatuid lisakulusid.

3.3.4. Euroopa vajab vähem uusi regulatsioone, fookus olemasolevate rakendamisele

4. EKD eesmärgid Euroopa Liidus

4.1.EL kui ühistele kristlikele väärtustele rajatud ühendus peab need väärtused säilitama. Poliitilise korrektsuse nimel ei ole õige salata oma identiteeti. Sekularism ei ole neutraalseks alternatiiviks kristlusele avalikus sfääris.

4.2.Vabadused: toetame inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumist. Kõige enam õigustab EL olemasolu mõttetute piirangute kaotamine kodanike, kaupade ja teenuste liikumisele. Ka praeguseni säilinud piirangud tuleks kaotada.

4.3.Võimu koondumine EL institutsioonidesse ja ülevõtmine rahvusparlamentidelt tuleb peatada.

4.4.Eesti huvides on riikide liit, mitte liitriik. Kõik, ka peidetud katsed võimu ülemääraseks koondamiseks tuleb peatada.

4.5.Eesti esindajad Euroopa Liidus peavad seisma kindlamalt Eesti riigi huvide eest, mitte alludes oma Europarlamendi fraktsioonide enamuste nõudmistele. Vajame riigimehelikke poliitikuid Euroopa Parlamendis.